PROCÉS D’AUDITORIA ANUAL 

D’acord amb el que estableix el Sistema PEFC i el Procediment de Control, l’ENSCAT és auditat anualment mitjançant un procés d’auditoria que avalua el Sistema PEFC en Gestió Forestal Sostenible implantat a Catalunya.

El procés d’auditoria implica, anualment, una auditoria interna i una auditoria externa que, conjuntament, permeten avaluar, verificar i acreditar: 

bolet_ENSCAT

Els Controls i activitats realitzats per l’ENSCAT, com a entitat regional sol·licitant que és, d’acord amb el que estableix el Sistema PEFC i en el seu Procediment de Control

El grau d’assoliment dels compromisos adquirits per part de la propietat forestal i les empreses de treballs forestals adherides voluntàriament al Sistema PEFC mitjançant la seva adscripció a l’ENSCAT.

La sostenibilitat de les forests adscrites d’acord amb el criteris i indicadors establerts per la Norma UNE 162.002 Gestió Forestal Sostenible-Criteris i indicadors i pel  Sistema PEFC

La traçabilitat del producte forestal obtingut de una forest PEFC fins que arriba a peu de serradora o indústria.

El procés d’auditoria externa anual és realitzada per una tercera part independent (empresa auditora acreditada per ENAC-Entidad Nacional de Acreditación) fet que dona credibilitat i transparència al Sistema Regional implantat.  

Superar l’auditoria externa li concedeix, a l’ENSCAT, la renovació del seu Certificat de Gestió Forestal Sostenible que li acredita a continuar sent l’Entitat Regional encarregada de fer el seguiment de la Certificació Forestal PEFC en GFS a Catalunya.

Si la superfície adscrita supera un 20% la de la darrera auditoria externa, serà d’obligat compliment realitzar-li a l’ENSCAT una auditoria externa addicional anomenada Extraordinària. 

Les auditories internes i externes segueixen una mateixa METODOLOGIA, fixada pel Procediment General de PEFC i per les empreses auditores, que implica les fases següents:

En el cas de les FORESTS adscrites:

  • Selecció d’una mostra representativa de la diversitat adscrita: titularitat (privada i pública), mida (forests grans i petites) i ubicació territorial. 
  • Revisió documental dels Instruments d’ordenació (IOF) de les forests de la mostra per verificar i  donar resposta als 32 indicadors establerts per la Norma UNE 162002. 
  • Control in situ de les Forests de la mostra per fer el seguiment de les actuacions silvícoles (treballs forestals) realitzades i verificar el compliment dels requisits de sostenibilitat establerts pel Sistema. S’estén acta de les visites. 
  • Informe Tècnic d’auditoria on es recull la informació referent al procés d’auditoria i el grau de compliment o incompliment dels compromisos adquirits i les obligacions derivades del Sistema de la Certificació Forestal. En cas d’incompliment, s’estableixen les mesures correctores a aplicar. És redactat per l’òrgan responsable de l’auditoria (ENSCAT en el cas d’auditoria interna i empresa auditora en el cas de l’externa). 

En el cas de les EMPRESES DE TREBALLS FORESTALS adscrites:

  • Selecció d’una mostra representativa segons ubicació territorial i àmbit de treball. 
  • Control in situ a les Empreses de Treballs Forestals de la mostra per fer la revisió documental de: 
  • Control in situ a les Forests PEFC on les Empreses de Treballs Forestal, seleccionades en mostra, han portat a terme els treballs forestals (actuacions silvícoles). Es verifica el compliment dels requisits de sostenibilitat establerts pel Sistema. S’estén acta de les visites. 
  • Informe Tècnic d’auditoria on es recull la informació referent al procés d’auditoria i el grau de compliment o incompliment dels compromisos adquirits i obligacions derivades del Sistema de la Certificació Forestal. En cas d’incompliment s’estableixen les mesures correctores a aplicar. És redactat per l’òrgan responsable de l’auditoria (ENSCAT en el cas d’auditoria interna i empresa auditora en el cas de l’externa). 

AUDITORIA INTERNA

L’Auditoria interna anual es realitzada per l’ENSCAT d’acord amb el que estableix el Sistema PEFC i el Procediment de Control. És eina fonamental en el sistema de millora continuada de l’ENSCAT.

L’objectiu de les auditories internes és l’autoavaluació del sistema implantat i la verificació del grau de compliment dels compromisos adquirits per la propietat forestal i les empreses de treballs forestals adherits al Sistema PEFC en Gestió Forestal Sostenible.

L’auditoria interna anual ha de ser realitzada prèviament al procés d’auditoria externa. 

El resultat de les darreres auditories externes avala, com a PUNT FORT de l’ENSCAT, el grau d’exhaustivitat en la implementació del procediment de l’auditoria interna.

AUDITORIA EXTERNA

L’Auditoria externa anual es realitzada per una tercera part independent (empresa auditora). És eina fonamental de millora per dona rigor i credibilitat al sistema PEFC en GFS implantat a Catalunya. 

Donant compliment al principi bàsic de TRANSPERENCIA del Sistema PEFC, els informes tècnics de les auditories externes són públics i poden ser consultats aquí:  

El resultat de les darreres auditories externes avalen, com a PUNT FORT de l’ENSCAT, la maduresa del Sistema PEFC en Gestió Forestal Sostenible implantat a Catalunya.