CERTIFICACIÓ PEFC en GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

La certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible, punt de partida de la Certificació PEFC, garanteix que les forests es gestionen d’acord amb els requisits i desafiants reptes ambientals, socials i econòmics actuals alhora que també garanteix que els productes d’origen forestal es comercialitzaran com a productes certificats PEFC. 

Una tercera part independent (empresa auditora) avalua, verifica i acredita anualment que la gestió forestal que es duu a terme en una Forest, compleix amb els requisits de sostenibilitat establerts per la Norma UNE 162.002 Gestió Forestal Sostenible-Criteris i indicadors i pel  Sistema PEFC. 

A Catalunya el model de certificació PEFC en gestió forestal sostenible és el REGIONAL i ENSCAT és l’entitat representant que aglutina, en el seu Certificat de Gestió Forestal Sostenible, els agents implicats en la gestió dels boscos (propietat forestal i empreses de treballs forestals). 

Els processos d’auditoria interna i externa pels quals l’ENSCAT passa anualment és una garantia de credibilitat i transparència del sistema regional de certificació PEFC implantat a Catalunya. 

 La base del sistema PEFC en Gestió Forestal Sostenible és que la finca forestal estigui ordenada mitjançant un instrument d’ordenació forestal (PTGMF, PSGF, PO). Una forest NO ORDENADA no pot accedir al Sistema de Certificació Forestal PEFC.  

CERTIFICACIÓ PEFC EN CADENA DE CUSTÒDIA

La certificació forestal PEFC de la cadena de custòdia fa seguiment dels productes forestals que se’n deriven d’una forest certificada PEFC fins al producte final(consumidor). Cada pas de la cadena de subministrament es controla, mitjançant una auditoria independent, per garantir que les fonts no sostenibles queden excloses. El segell PEFC en el producte final garanteix al consumidor la seva compra responsable.

Els consumidors cada vegada són més exigents i valoren que allò que compren sigui respectuós amb el medi ambient. El Segell PEFC n’és una garantia d’allò que busquen.

La normativa vigent en cadena de custodia és la Norma Internacional PEFC ST 2002:2020 de Cadena de Custodia de Productes Forestals-Requisits 

La certificació en cadena de custodia es pot implantar en modalitat individual o grupal i pel mètode de separació física o percentual.  

La cadena de custòdia implantada en una empresa és auditada externament per una tercera part independent (Empresa Auditora) per garantir la correcta implantació del Sistema. Superada l’auditoria, l’Empresa podrà sol·licitar la llicència d’us del seu logotíp PEFC amb número de Registre propi i únic 

QUINS PRODUCTES PODEN CERTIFICAR-SE PEFC? 

Pel sistema de certificació forestal PEFC son certificables tots els productes d’origen forestal, així com els seus derivats i les seves transformacions, sempre que procedeixin d’una forest certificada PEFC i, mitjançant la certificació de la seva traçabilitat, es pugui comprovar i verificar que és així. 

La llista de productes forestals que es poden certificar mitjançant el sistema PEFC és molt llarga destacant-se productes com ara: fusta en roll, serradures, estelles, biomassa, taulons, llenya, pasta paper, suro, resina, bolets i tòfones, plantes aromàtiques i medicinals, pinyó, mel, castanya, activitat cinegètica, aprofitaments ramaders,… 

Tap de suro_ENSCAT

PER QUÈ CERTIFICAR-SE  

La certificació forestal PEFC posa de manifest el compromís de la propietat forestal, la industria i comercialitzadors en garantir la preservació de les forests per les generacions futures i aporta garantia al consumidor de que està fent una compra responsable. 

La certificació de gestió forestal sostenible PEFC permet a la propietat forestal garantir que estan gestionant els seus boscos d’acord amb els requisits i desafiants reptes ambientals, socials i econòmics actuals  equilibrant persones, planeta i beneficis. Centenars de milers de propietaris forestals arreu del món, des de boscos petits, familiars i comunitaris fins a boscos de propietat de grans empreses, han aconseguit la certificació PEFC arribant a cobrir més de 300 milions d’hectàrees de bosc. 

Per demostrar el compromís per frenar la desforestació, conservar la biodiversitat i actuar de manera socialment responsable, els compradors públics i privats sovint van més enllà dels requisits legals i exigeixen la garantia de sostenibilitat forestal. Per exemple, prop de 30 governs nacionals ja han posat en marxa polítiques de compra sostenible de fusta. De la mateixa manera, un nombre creixent d’empreses exigeixen proves de sostenibilitat als seus proveïdors, amb associacions empresarials influents com el Consumer Goods Forum (CGF) que animen les empreses a insistir en la certificació com ara PEFC .

Castanya_ENSCAT

Des de petites i mitjanes empreses fins a marques globals, cada cop més empreses, al llarg de la cadena de valor de la fusta i altres productes forestals, busquen demostrar que els materials forestals que utilitzen provenen de fonts legals i sostenibles. Disposar del sistema de certificació forestal PEFC redueix pràcticament a zero el risc d’incompliment del Reglament Europeu 995/2010 referent a les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta que té com a finalitat lluitar contra la venda de fusta il·legal en el mercat de la UE i contra la desforestació. 

Alguns ho fan en resposta a la legislació i els requisits reglamentaris, d’altres s’adonen dels beneficis d’oferir garanties de sostenibilitat als productes per abordar les preocupacions ambientals, socials i ètiques. 

Independentment de la motivació, l’eina preferida per a les empreses per demostrar l’obtenció legal i sostenible de productes forestals és la certificació de cadena de custòdia PEFC. 

En els darrers anys, grans firmes estan fent servir productes certificats dintre de la seva política de compres verdes i responsabilitat social corporativa fent així visible a la societat, el seu compromís amb el medi ambient i la lluita contra el comerç il·legal de la fusta i contra la desforestació.