PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ

FOREST_ENSCAT

La Certificació de Gestió Forestal Sostenible, en la seva modalitat Regional, permet a l’ENSCAT agrupar, en el seu Certificat de Gestió Forestal Sostenible, a les persones gestores forestals (propietat forestal i empreses de treballs forestals) interessades a participar voluntàriament en la certificació PEFC. 

Els titulars d’una forest i les Empreses de treballs forestals, que estiguin interessats en formar part del Sistema PEFC, hauran de formalitzar, de manera individual, la seva adscripció voluntària a l’ENSCAT, el qual farà les comprovacions administratives, tècniques i legals necessàries per verificar si dona compliment als requisits marcats pel Sistema de Certificació Forestal i la seva Normativa vigent.  

 En cas favorable, l’ENSCAT resoldrà la seva sol·licitud d’adscripció i emetrà, de manera individual, a cada titular de forest i a cada empresa de treballs forestals, el seu certificat de participació vàlid per 5 anys. 

La propietat forestal i les empreses de treball forestal adscrites hauran de complir amb els requisits fixats pel Sistema (compromisos de gestió signats).

ADSCRIPCIÓ PROPIETARIS/ÀRIES FORESTALS

Per poder entrar a formar part de la Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible els/les propietaris/es (privats o públics) i les seves finques forestals hauran de donar compliment a una sèrie de requisits: 

forest_blob_ENSCAT
 • Presentar a l’ENSCAT l’Acord Voluntari d’adscripció amb els seus Compromisos de gestió forestal degudament emplenats i SIGNATS per TOTES les persones que són TITULARS de la finca  (el període d’admissió de sol·licituds és obert tot l’any). 
  • Si totes les persones que són titulars de la finca forestal disposen de signatura electrònica, l’acord podrà ser presentat via correu electrònic . En cas contrari (signatura manual) llavors l’haurà de presentar via correu postal
  • No es pot presentar cap document pel canal de Petició Genèrica de l’Administració GENCAT perquè ENSCAT no és part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar d’un instrument d’ordenació (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent. 
 • No haver estat sancionat/ada, durant els darrers 5 anys, per infraccions greus de mala execució de les feines realitzades a la seva finca forestal. 
 • Fer efectiu el pagament de la quota d’adscripció un cop rebuda la Resolució Favorable emesa per l’ENSCAT. 

Les sol·licituds d’adscripció rebudes que donin compliment (legal, administrativament i tècnicament) als requisits marcats pel Sistema de Certificació Forestal i la seva Normativa vigent seran resoltes favorablement per l’ENSCAT, el qual, posteriorment, emetrà el seu corresponent certificat de participació en el Sistema de certificació regional PEFC en Gestió Forestal Sostenible (individual i intransferible) vàlid per a 5 anys. 

Quan els treballs silvícoles realitzats a les forests siguin realitzats per tercers, la propietat forestal, sempre que sigui possible, contractarà empreses de treballs forestals acreditades per l’ENSCAT.

L’incompliment dels Compromisos de Gestió pot comportar la pèrdua del certificat de gestió forestal sostenible i, en conseqüència, la impossibilitat de poder comercialitzar el producte forestal amb el segell PEFC.

ADSCRIPCIÓ EMPRESES DE TREBALLS FORESTALS

Per poder entrar a formar part de la Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible les empreses de treballs forestals hauran de donar compliment a una sèrie de requisits: 

Treballadors_ENSCAT
 • Presentar a l’ENSCAT l’Acord Voluntari d’adscripció amb els seus Compromisos de gestió forestal degudament emplenat i SIGNAT pel representant legal de l’empresa   (el període d’admissió de sol·licituds és obert tot l’any).   
  • Si el representant legal de l’empresa de treballs forestals disposa de signatura electrònica podrà presentar l’acord via correu electrònic . Si la seva signatura és manual només el podrà presentar via correu postal.  
  • No es pot presentar cap document pel canal de Petició Genèrica de l’Administració GENCAT perquè ENSCAT no és part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 • Fer efectiu el pagament de la quota d’adscripció un cop rebuda la Resolució Favorable emesa per l’ENSCAT. 

Les sol·licituds d’adscripció rebudes que donin compliment (legal, administrativament i tècnicament) als requisits marcats pel Sistema de Certificació Forestal i la seva Normativa vigent seran resoltes favorablement per l’ENSCAT, el qual, posteriorment, emetrà el seu corresponent certificat de participació en el Sistema de certificació regional PEFC en Gestió Forestal Sostenible (individual i intransferible) vàlid per a 5 anys. 

L’incompliment dels Compromisos de Gestió pot comportar la pèrdua del certificat de gestió forestal sostenible i, en conseqüència, la impossibilitat de poder comercialitzar el producte forestal amb el segell PEFC.

Les Empreses de treballs forestals, per formar part de la certificació en gestió forestal sostenible, hauran de garantir:

No barrejar productes forestals procedents de forests certificades PEFC amb productes forestals procedents de forests no certificades PEFC.

Transportar directament el producte forestal, obtingut de la forest certificada PEFC, a la industria o bé deixar-lo a la forest a peu de carregador.

En cas contrari i/o si el producte és emmagatzemat en un pati, previament a la seva comercialització, serà d’obligat compliment implantar-se una Cadena de Custòdia(CdC) per poder comercialitzarlo com a producte PEFC. 

Les eines claus per garantir la correcta identificació del producte que es vol comercialitzar amb el segell PEFC, fer el seu seguiment i no trencar la seva traçabilitat són: 

El tiquet de la pesada, del producte comercialitzat, amb una bàscula calibrada

En cas contrari i/o si el producte és emmagatzemat en un pati, previament a la seva comercialització, serà d’obligat compliment implantar-se una Cadena de Custòdia(CdC) per poder comercialitzarlo com a producte PEFC.