QUÈ ÉS L’ENSCAT

La certificació forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationt) en Gestió Forestal Sostenible s’implanta a Catalunya mitjançant la Modalitat Regional, que requereix d’una Entitat que sol·liciti a PEFC la implantació del Sistema a Catalunya i que, posteriorment, s’encarregui de la gestió del Sistema implantat. Aquesta entitat és ENSCAT.

bosc-blob_enscat
Logo enscat_color

ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC)

constituïda a l’octubre del 2002, és una associació no governamental i sense ànim de lucre reconeguda al 2003 com lúnica entitat regional sol·licitant de la certificació forestal PEFC a Catalunya. 

L’ENSCAT agrupa i representa els gestors i les gestores forestals de Catalunya interessats/ades en la certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible que, de manera voluntària, sol·liciten adherir-s’hi. Aquests poden ser:   

Propietat forestal PRIVADA

Propietat forestal PÚBLICA

Empreses de treballs forestals legalment constituïdes

L’ENSCAT disposa d’un conveni de col·laboració amb el Centre de la Propietat Forestal (CPF) que li presta suport tècnic i de personal perquè pugui portar a terme les seves funcions.  

OBJECTIUS DE L’ENSCAT

Sol·licitar a PEFC l’aprovació a Catalunya del sistema de certificació PEFC regional. 

Mantenir la certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible en els terrenys forestals ordenats de Catalunya.

Agrupar, en el seu certificat de gestió forestal sostenible regional, a les persones gestores forestals (propietat forestal i empreses de treballs forestals) interessats a participar voluntàriament en la certificació PEFC a nivell regional. 

Dur a terme les activitats i controls previstos en el sistema PEFC i en el seu Procediment de control.

Totes les persones gestores forestals interessades formar part del sistema de certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible ho han de sol·licitar per escrit a lEns Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC.

FUNCIONS DE L’ENSCAT

alcornocal catalán_enscat

L’ ENSCAT porta la gestió tècnica, administrativa, econòmica i legal per implantar i mantenir el sistema de certificació PEFC en gestió forestal sostenible a Catalunya d’acord amb les directrius i requeriments de PEFC Internacional i de PEFC España 

 • Garantir la correcta implantació de la certificació forestal en gestió forestal sostenible a Catalunya en compliment amb les directrius regionals en vigor.
 • Elaborar el seu PROCEDIMENT DE CONTROL on s’estableixen les instruccions de funcionament de l’ENSCAT per implantar, fer el seguiment i mantenir el sistema de certificació forestal PEFC en gestió forestal sostenible a Catalunya.
 • Elaborar el seu REFERENT TÈCNIC REGIONAL per donar resposta als indicadors definits per la Norma UNE 162.002 Criteris i indicadors de Gestió Forestal Sostenible d’obligat compliment.
 • Establir el PROCEDIMENT D’ADSCRIPCIÓ al certificat regional de gestió forestal sostenible per les persones gestores forestals (Propietat Forestal i Empreses de Treball Forestal) interessades en participar.
 • Mantenir actualitzat i publicat el registre oficial de propietats forestals i empreses de treballs Forestals incloses en el certificat regional de gestió forestal sostenible del qual ENSCAT és el titular.
 • Informar periòdicament a PEFC del registre actualitzat d’adscrits al certificat regional de gestió forestal sostenible.
 • Emetre, de forma individualitzada a cada adscrit, el seu certificat de participació en el sistema regional.
 • Formar part del Grup de Treball Tècnic de PEFC España per consens en matèria de Certificació Forestal PEFC i de Gestió Forestal Sostenible.
 • Elaborar anualment l’Auditoria INTERNA d’autocontrol, seguiment i millora de les funcions que té encomanades.
 • Prestar suport tècnic a l’empresa auditora en el procés d’Auditoria EXTERNA. Procés necessari per a poder renovar el seu certificat regional de gestió forestal sostenible.
 • Sol·licitar a PEFC Espanya la llicencia d’us del logotip i marca comercial i responsabilitzar-se del seu correcte ús.

Membres l'ENSCAT

Els membres actuals de l’ENSCAT són:
Associacią Catalana de Municipis (ACM)
BOSCAT
ELFOCAT
Consorci Forestal de Catalunya
UNIÓ DE PAGESOS
Institut Agricola
Arescat
ACETREF
Gen Cat accio climatica