SUPERFICIE ADSCRITA

A Catalunya hi ha prop de 300.000 hectàrees de superfície forestal adscrita a l’ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC), entre titularitat privada i pública, que integren a més de 1.800 propietaris/àries forestals adscrits al Sistema.

El detall de la distribució de superfície forestal certificada, per comarca i tipologia de propietat, es pot consultar aquí:

DESCRIPCIÓ VEGETACIÓ

La superfície adscrita a l’ENSCAT certificada PEFC a Catalunya aglutina una gran diversitat de vegetació.  

En percentatges podem parlar de que les pinedes representen aproximadament el 40% de la superfície forestal certificada de Catalunya, les suredes el 10%, les rouredes el 10%, les fagedes el 4%, la vegetació de ribera l’1% i així podríem continuar amb la resta d’espècies, entre coníferes i planifolis, que conformen la totalitat de la superfície certificada on també hi ha representada la superfície forestal no arbrada (pastures).   

Infografia_VEGETACIÓ_Català

El detall de la vegetació mostrada en la infografia es pot consulta aquí

APROFITAMENTS FORESTALS

Un dels requisits indispensables per a la certificació de la gestió forestal sostenible és l’existència d’un document de planificació a mitjà termini on es descriuen totes les actuacions que s’han de dur a terme a cada finca. Aquesta gestió proporciona bens i serveis que poden ser comercialitzats. 

Maquinària forestal_3_enscat

Aquí es pot consultar la quantitat de fusta, llenya i suro, segons anualitat i titularitat de la forest, que es pot obtenir, potencialment, de la gestió forestal sostenible duta a terme en aquestes finques.