PEFC sorgeix per la necessitat que tenen petits/es propietaris i propietàries forestals d’Europa de demostrar a la societat l’excel·lència en la gestió forestal sostenible que porten a terme acreditat mitjançant la certificació per una tercera part independent (Empresa auditora). 

 Els SISTEMES de CERTIFICACIÓ FORESTAL són instruments de mercat per a millorar el coneixement que poden tenir els consumidors sobre les Forests i la seva Gestió Forestal Sostenible i per estimular el consum dels productes forestals renovables i respectuoses amb el medi ambient (Consell de la Unió Europea,1988) 

La certificació forestal sorgeix com a resposta a les preocupació mundial de preservar els boscos.

PEFC Internacional avala els sistemes nacionals de certificació forestal desenvolupats mitjançant processos de múltiples parts interessades i adaptats a les prioritats i condicions locals.  Aquests han de desenvolupar el seu Sistema Nacional de Certificació Forestal per consens amb totes les parts interessades. Aquí és  PEFC Catalunya

 La certificació forestal proporciona a la propietat forestal, des de les grans fins a les petites, una eina per demostrar les seves pràctiques responsables, alhora que es capacita els consumidors i les empreses per comprar de manera sostenible 

Responsabilitat
Capacitació
Sostenibilitat

QUÈ ÉS LA CERTIFICACIÓ FORESTAL PEFC?

La certificació forestal PEFC és un mecanisme mitjançant el qual una tercera part independent (empresa auditora) avalua, verifica i certifica que:

A nivell de FOREST

Certificació de la Gestió Forestal Sostenible GFS

Els treballs forestals, és a dir la silvicultura, es porten a terme garantint l’equilibri entre l’aprofitament dels seus recursos i la conservació i preservació de les seves funcions ambientals i socials donant així compliment als indicadors de sostenibilitat marcats per la Norma internacional.

A nivell d’INDÚSTRIA i COMERCIANTS

Certificació de la Cadena de Custòdia CdC

Hi ha una traçabilitat que garanteix que la matèria primera del producte final que arriba al consumidor amb el Segell PEFC prové d’una forests certificada PEFC gestionada de manera sostenible. 

La Certificació forestal PEFC treballa a una doble escala vinculades entre elles:

ENSCAT GFS _Cadena de Custòdia

El sistema de certificació forestal PEFC és un sistema voluntari, creïble, transparent, de lliure accés, creat de baix a dalt amb la participació de totes les parts interessades i amb una baixa relació cost/eficàcia.  

 La supervisió i control portat a terme per una tercera part independent (empresa auditora) acredita la credibilitat del sistema implantat. 

La Certificació Forestal PEFC en gestió forestal sostenible treballa per a la conservació dels boscos fent compatible l’aprofitament dels seus recursos i la creació de riquesa en el medi rural amb la preservació de les seves funcions ambientals i socials.