NORMATIVA PEFC

El Sistema de Certificació PEFC en Gestió Forestal Sostenible es recolza en un conjunt de documents (estàndards) normatius, procediments i requisits tècnics que legalment sustenten el sistema i el doten de rigor i transparència. 

Aquest circuit normatiu, que va des del rang legal internacional fins a l’autonòmic,  és d’obligat compliment si es vol obtenir el reconeixement de PEFC internacional (condició imprescindible per a poder implantar el sistema nacional PEFC i el Regional). 

Logo-PEFC-14-21-00009-ENSCAT

L’incompliment d’aquest marc legal i procedimental pot implicar la retirada automàtica del Certificat d’adhesió d’un titular forestal del Sistema Regional així com la retirada a l’ENSCAT del seu Certificat Regional de Gestió Forestal Sostenible per a representar a tota Catalunya en el Sistema PEFC.

NORMATIVA INTERNACIONAL PEFC

L’estàndard o Normativa internacional estableix el marc de referència i estratègic sobre el que constituir els Sistemes Nacionals de cada país membre i les posteriors implementacions Regionals en l’àmbit de la Certificació Forestal en Gestió Forestal Sostenible PEFC.

A nivell internacionals, els documents claus del Sistema de Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible són:

Gestió Forestal Sostenible, PEFC ST 10031

que descriu, a escala internacional, els criteris e indicadors indispensables i de gran rigor per a una correcta Gestió Forestal Sostenible en una Forest. És el document resultant del consens del grup de treball format pel conjunt de les parts interessades en la Gestió d’un bosc.  

L’estàndard o norma nacional de Gestió Forestal ha de complir amb aquests requisits per ser validada per  PEFC internacional. 

Descarregar

Certificació de Gestió Forestal en Grup, PEFC ST 1002

que descriu, a escala internacional, els requisits generals per als sistemes nacionals de Certificació Forestal de Grup com és el model implantat a Catalunya (Grup Regional). Estableix els requisits d’aspectes claus com ara la sistemàtica de les auditories internes, per al control d’un grup certificat.  

Descarregar

Configuració estàndard, PEFC ST 1001

que descriu els processos i les passes a seguir durant el desenvolupament i revisió dels estàndards nacionals i de tot allò que fa referència al funcionament diari d’un sistema nacional.  

Descarregar

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓ FORESTAL

Palet_ENSCAT

Tots els sistemes nacionals han de donar compliment als estàndards i requisits internacionals per poder tenir el reconeixement de PEFC internacional sense el qual el sistema no pot ser implantat en el seu territori.   

Aquests requisits són la base pel al desenvolupament de la normativa nacional i que les entitats sol·licitants (com ara ENSCAT) i la propietat forestal de superfícies adscrites al sistema hauran de donar compliment per aconseguir la Certificació Forestal en la seva superfície forestal. 

A nivell nacional, els documents claus del Sistema de Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible són: 

El Sistema de Certificació Forestal PEFC marca la necessitat de revisar periòdicament (cada 5 anys) el document tècnic del Sistema nacional i les seves normes per poder així incorporar tots aquells nous requeriments proposats des de PEFC internacional. 

 Actualment, tant el Sistema Espanyol com les Normes UNE, estan en procés de revisió. Aquest procés és portat a terme pel Comitè Tècnic Normalitzador (CTN 162) d’ UNE i és un procés participatiu obert a la societat.  

 Les entitats de certificació independents (empreses auditores) vetllen, mitjançant les seves auditories, que els Sistemes nacionals i regional compleixin allò que estableix PEFC i d’aquest manera donar rigor i transparència a tot el conjunt. 

Cistella_ceps_ENSCAT

PROCEDIMENT DE CONTROL DE LA CERTIFICACIÓ REGIONAL A CATALUNYA

El Procediment de Control de la Certificació Regional a Catalunya és el document que conté, en el conjunt dels seus apartats, les instruccions i procediments que defineixen i regulen el règim intern del Sistema de Certificació Forestal PEFC aplicable a Catalunya en matèria de Gestió Forestal Sostenible. 

 Queden descrits i regulats, entre altres, aspectes claus com ara quines són les funcions de l’entitat sol·licitant a Catalunya (l’ENSCAT), quins són els drets i deures de les persones adscrites al sistema regional, quin és el procediment d’adscripció per entrar a formar part del sistema i com elaborar el procés d’auditoria interna, alhora que recull els documents tècnics que regulen el desenvolupament del sistema regional. 

REFERENT TÈCNIC DE L’ENSCAT

Una de les bases de referència del Sistema de Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible és la seva Norma de Gestió Forestal UNE 162.002 Criteris e Indicadors que, mitjançant un total de 6 criteris, 34 indicadors i 50 paràmetres, avalua la sostenibilitat de la gestió forestal sostenible PEFC a Catalunya a partir de l’anàlisi individualitzat de cada forest ordenada i adscrita al sistema que han de poder donar resposta a cadascun dels indicadors i paràmetres de la Norma.  

 Tota Entitat sol·licitant (com és l’ ENSCAT) ha de disposar d’un Referent Tècnic, validat pel sistema, on descriure quina és la metodologia de càlcul per poder donar resposta a aquests indicadors i paràmetres. És per això que l’ENSCAT, com a Entitat Sol·licitant que és, va elaborar el seu Referent Tècnic on indica, per a cada indicador i paràmetre, el tipus d’informació de què es disposa, la forma de càlcul per obtenir-ne el seu valor i, finalment, el sistema establert per fer-ne el seu seguiment i poder avaluar-ne la seva evolució en el temps. 

Colmena_ENSCAT

LEGISLACIÓ RELATIVA AL MEDI NATURAL

El recull de legislació vigent en l’àmbit del Medi Natural mostrat aquí pretén ser una eina d’utilitat per al titular i/o gestor/a d’una forest certificada PEFC quan faci Gestió Forestal Sostenible en la seva forest, però cl tenir en compte que els textos consolidats (o versions actualitzades de les normes) que s’ofereix en aquest apartat web NO té caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada en els diaris i butlletins oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva oficialitat i autenticitat.  

S’anomena text consolidat d’una norma la versió que incorpora, en un document únic, les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. 

L’obligat compliment de la legislació vigent en l’àmbit del Medi Natural garanteix una Gestió Forestal Sostenible en les nostres forests. 

muntanyes_ENSCAT