FINQUES I EMPRESES ADSCRITES

La Certificació de Gestió Forestal Sostenible, en la seva modalitat Regional, permet a l’ENSCAT agrupar, en el seu Certificat de Gestió Forestal Sostenible, les persones gestores forestals (propietat forestal i empreses de treballs forestals) interessades a participar voluntàriament en la certificació PEFC. 

 Els llistats d’adscrits són actualitzats periòdicament per l’ENSCAT, validats per l’empresa auditora acreditada per l’ENAC i consultables clicant en els apartats següents:  

pastura_ENSCAT

LLISTAT DE PROPIETATS FORESTALS ADSCRITES

ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC) actualment presenta 264.317 ha adscrites de les quals 231.300 ha corresponen a superfície forestal de titularitat privada i 33.017 ha a superfície forestal de titularitat pública.

LLISTAT D’EMPRESES DE TREBALLS FORESTALS ADSCRITES

ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC) actualmente presenta 99 Empreses de Treballs Forestals acreditades per treballar en l’àmbit de les finques forestals de Catalunya certificades pel Sistema de Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible.